js取整数、取余数的方法

文章2019-07-03943 人已阅来源:网络

取整

1、取整

// 丢弃小数部分,保留整数部分
parseInt(5/2)  // 2

2、向上取整

// 向上取整,有小数就整数部分加1
Math.ceil(5/2)  // 3

3、向下取整

// 向下取整,丢弃小数部分
Math.floor(5/2)  // 2

4、四舍五入

// 四舍五入
Math.round(5/2)  // 3

取余

// 取余
6%4  // 2