js中split()和join()的用法

文章2019-08-10810 人已阅来源:网络

split()

split()用于分割字符串,返回一个数组,

例如:

var string=“hello world?name=xiaobai”;
var splitString = string.split("?");
console.log(splitString);//["hello world","name=xiaobai"]

split()只有一个参数时:分割的字符串或正则表达式;两个参数时,第二个参数是指返回的数组中元素的个数;

join()

join()用于连接多个字符或字符串,返回值为一个字符串;

例如:

var arr= new Array();
arr[0]="hello";
arr[1]="tonjay";
arr.join("&");//"hello&tonjay"
join()//默认分割符为逗号